Aydınlatma Metni - Merlin CDN

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu
 • Erstream Video Delivery Company A.Ş. ("Erstream")
 • Maslak Mah. Meydan Sokak, No: 3, 34398 Veko Giz Plaza, 34482 Sarıyer/İstanbul
 •  
Veri İşleyen
 • Erstream Video Delivery Company A.Ş. ("Erstream")
 • Maslak Mah. Meydan Sokak, No: 3, 34398 Veko Giz Plaza, 34482 Sarıyer/İstanbul 

 

 

Biz, ERSTREAM olarak; müşterilerimiz, abonelerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. 

 

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, bayi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK'ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar

ile işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için Şirketimiz, Şirketimiz adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya parformans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş berışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz, Şirketimiz adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, ERSTREAM Video Delivery Company A.Ş. içerisinde ve Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, Şirketimiz adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şİrketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sılanlarla sınırlı olmamak üzere; üyeliğiniz veya aboneliğiniz sırasında elektornik veya basılı olarak doldurduğunuz veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan; üyelik formu, abonelik formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturduğumuz veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikayetlerinizi toplamak için oluşturduğumuz ve kendi internet sitemiz, üçüncü bir tarafın internet sitesi üzerindeki reklem veya diğer bir alan üzerinden ya da akıllı TV, mobil ve benzeri bir uygulama üzerinden ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elekttronik bültene üyelik, iletişim, şikayeti çekilişe katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, Şirketimizin veya Şirketimizin hizmet aldığı bir firmanın çevrimiçi canlı destek, çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla, veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştitrilen anketler, modem, dekoder ve sair cihazlar ile Şirketimizin ana internet sitesi veya herhangi bir ürün veya hizmetine ilişkin diğer internet sitelerimiz üzerinde yer alan akıllı TV veya mobil uygulamalar; üyelik ve abonelik başta olmak üzere Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacını uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisele verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel veilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edlmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararra uğramanız halinde bu ararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Maslak Mah. Meydan Sokak, No: 3, 34398 Veko Giz Plaza, 34482 Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı veya kayıtlı privacy@erstream.com şeklinde elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

 

ERSTREAM